Základy biblického učení

Křesťanem se stává ten, kdo přijímá Ježíše Krista, Božího Syna za Pána a Spasitele a stává se jeho učedníkem, který mu ve všem věří, učí se zachovávat jeho slovo a žije k slávě jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého. Ježíšova slova mají pro křesťana nejvyšší autoritu, protože se jedná o Boží slovo. V evangeliích, jež jsou nejstaršími zprávami o Ježíšově působení, je velký důraz položen na Ježíšova slova, jimiž konal mocné činy a vyučoval zástupy a své učedníky.

Celý článek

Úvod do Nového zákona

Název Nový zákon pochází z latinského názvu Novum Testamentum, jež je překladem řeckého výrazu kainé diathéké. Řecký výraz  diathéké v Septuagintě  je překladem hebrejského výrazu  „brít“ smlouva“. V Bibli se hovoří o smlouvě s  Noem (Gn 9,8-17), s Abrahamem (Gn 12,1-3; 17,1-10), Sinajská smlouva (Ex 24,3-8), s Davidem (2 Sa 7, 12-16) a o nové smlouvě (Jr 31,31-34; Ez 34,23-25; 36,25,25-27; 37,12-14; L 22,20). Nová smlouva předpověděná skrze proroky ve Starém zákoně našla své naplnění v Ježíši Kristu, v němž Bůh plně zjevil svou spasitelnou vůli.

Celý článek

Matoušovo evangelium

Ježíš Kristus je synem Davida a Abrahama tj. v něm se naplňují zaslíbení daná Davidovi a Abrahamovi.„Syn Davida“ je pro Matouše důležité označení. Již v Ježíšových dnech judaismus tímto výrazem označoval mesiášskou postavu reprezentující Boží lid a přinášející zaslíbené eschatologické království (2 Sa 7,12-16; Ž 2,2; 105,15). Matoušovým zájmem v rodokmenu je ukázat, že Ježíš Kristus-Mesiáš pochází z davidovské linie, je dědicem mesiášských zaslíbení. „Syn Abrahama“ znamená, že v něm se naplňují zaslíbení dané Abrahamovi (Gn 12,1-3; 22,18) a stává se tak pravým reprezentantem Izraele, který přináší požehnání všem národům.

Celý článek

Zdraví a hledání možnosti uzdravení pomocí alternativní medicíny

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (well-being) a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“. Rozsah definice zdraví podle WHO je na jedné straně přínosem, ale na druhé straně také terčem kritiky. Podle Křivohlavého kritika zaznamenává, že definice opomíjí subjektivní stav pocitu, kdy člověku není dobře. Dále podle definice je ideál zdraví příliš vysoký a ukazuje na nedokonalost zdraví. Definice zcela opomíjí duchovní zdraví, kam spadají ekologické, sociální, politické a náboženské cíle.[1] Přínos naopak spočívá v pohledu na člověka jako bytost, který potřebuje uzdravení na rovině fyzické, duševní a sociální.

Celý článek

Uzdravení

Ten, kdo následuje Ježíše Krista je spasen, a to znamená i uzdraven. Uzdravení se promítá ve všech lidských systémech od tohoto času až do věčnosti. Pro znovuzrozeného křesťana platí slova z Písma, že ranami Ježíše Krista je uzdraven. „On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živy spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.“

Celý článek

Kdo jsme v Kristu

Satan ví, že pokud se mu povede udržet tě v nevědomosti ohledně tvého postavení v Kristu, může zabránit,abys zakoušel zralost a svobodu, které jsou tvým dědictvím jako Božího dítěte. Vše začíná tím, že jednou a provždy zakotvíme ve skutečnosti, že Bůh je náš milující Otec a že jsme jeho přijaté děti. Nesloužíme Bohu, abychom získali jeho přijetí; jsme přijati, tak sloužíme Bohu. 

Celý článek

Slovníček – seminář o vnitřním uzdravení

Život v Boží přítomnosti (Practicing the Presence of God) Tento pojem, který převzala Leanne Payneová z mystické tradice (bratr Lorenz), stojí v centru jejího terapeutického nasazení. Znamená to cvičení se v celoživotním vcházení do Boží přítomnosti. Při něm se člověk vnitřně zcela vědomě staví před Boha (plně si uvědomuje, že Bůh je zde přítomen), vztahuje k němu celou svoji bytost, vylévá před ním své nejhlubší nitro a naslouchá jeho slovům

Celý článek

Definice uzdravující modlitby

Vnitřní uzdravení nastává, když se učíme být si vědomi Ježíšovy přítomnosti a přijímat ji v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Svou milující přítomností vytváří Ježíš prostor pro odpuštění, uzdravuje bolestivé vzpomínky, odstraňuje bloky a napětí nebo nás učí s nimi zacházet. Osvobozuje nás k tomu, abychom v přítomnosti plně využili svůj potenciál.

Celý článek

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové

Pomáháme lidem přinášet jejich bolest, ošklivá slova, lži, hříchy atd a dávat je Ježíši na kříž. On nás chce osvobodit, odpustit naše viny a pomoci nám odpustit druhým. Chce nám dát svá dobrá slova, pokoj do naší bolesti, naději do našeho zoufalství.  Ježíš nás chce uzdravit, přijít do našich potřeb a dát nám ze svého bohatství. Jeden služebník řekl: „Je úžasné vidět lidi po modlitbě naplněné nadějí, důvěrou, očekáváním a dokonce i radostí. To se děje, protože se nesoustředíme pouze na to, aby odešlo to zlé - temnota, lži – ale zaměřujeme se také na to, abychom přijali dobré věci od Boha, od Ježíše.“

Celý článek

Vnitřní uzdravení v pojetí Leanne Payneové

„Počátečním a základním uzdravením, ze kterého vycházejí všechna následující, je znovuzrození.  Jakmile v nás Ježíš Kristus přebývá, sjednocen s naším duchem, může jeho život prozařovat celou naši duši – totiž naší mysl a srdce – včetně našich vzpomínek a našich volních, emocionálních, intuitivních a imaginativních schopností, a navíc dokonce i naše bytí smyslové a tělesné. Potom, když jeho světlo zasáhne temná místa neodpuštění a zranění v našem nitru, může nastat uzdravení.“

Celý článek