O nás

Spolek Immanuel, z.s. slouží k rozvoji křesťanské pastorační péče, v níž dochází Boží přítomností k vnitřnímu uzdravení skrze modlitbu. V modlitbě dáváme prostor naslouchání Bohu a působení jeho lásce v Kristu, která nás uzdravuje a potvrzuje v identitě milovaných Božích dětí.

Vnitřní uzdravení je proces zůstávání v Boží přítomnosti, abychom se stávali lidmi, jakými nás Bůh chce mít.  Konference, semináře a kurzy, které pořádáme, nabízí vyučování o tématech vnitřního uzdravení a možnost pastoračních rozhovorů a modlitby.


Vize

Duchovní proměna v Kristu, kterou působí Duch svatý skrze uzdravující modlitbu

Poslání

Biblicky vyučovat a prakticky připravovat křesťany, kteří mají srdce pro pastorační péči (může jít o pastory, sociální pracovníky, terapeuty, učitele a další pracovníky v církvi), aby pastoračně sloužili a budovali církev tím, že pomáhají lidem v obnovení a zrání pravé identity v Kristu uzdravující modlitbou.

Náplň činnosti

Pořádání konferencí, seminářů a kurzů o vnitřním uzdravení. Pastorační poradenství. Duchovní vzdělávání a budování týmu dobrovolných spolupracovníků, kteří slouží jako pastorační tým a modlitbami při konferencích. Šíření knih, článků a CD s audio nahrávkami o vnitřním uzdravení.


Řekli o službě obnovy identity a vnitřního uzdravení

Karel Taschner

Poprvé jsem se setkal se službou vnitřního uzdravení na konferenci v Německu s Leanne Payneovou. Tehdy jsem prožil, že vnitřní uzdravení slouží k proměně křesťana podle Efezkým 3,14-19.

" Proto klekám na kolena před Otcem, ... aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil "vnitřní člověk", a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka i délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží."

Lin Buttonová

Vnitřní uzdravení je ve skutečnosti učednictví. Je to o tom, jak se máme stát vším tím, kým nás Bůh povolal. V církvi existují učednické programy, které jsou zaměřené na rozumové poznání. Boha poznáváme hlavou, ale mnohem komplexnější integrované učednictví zahrnuje i poznání srdcem. Používání rozumu a srdce je obrazný poetický jazyk, ale ve skutečnosti jde o různé druhy poznání. Často víme velmi mnoho v hlavě o Bohu, ale v srdci Boha nezakoušíme, nemáme s ním hluboký, intimní vztah.  A zdravé učednictví nebo vnitřní uzdravení je o tom, jaká je krajina našeho vnitřního srdce. Kudy vnitřně putujeme. Jestli z našeho nitra skutečně proudí či tryskají ty vody živé. Protože všechna ta pravidla, která byla dána, když Ježíš chodil po zemi, tak ta byla dána z vnějšku. Ale Ježíš přišel k ženě u studny, k Samařance a řekl jí: „Já ti mohu dát vodu, která bude vytékat z vnitra.“ Bůh říká v Samuelovi, já se nedívám na to, co mají lidé před očima, ale dívám se na to, co mají v srdci.

Pro mě je vnitřní uzdravení součástí toho komplexního učednictví, kdy se mají lidé stát vším tím, kým mají být.

Leanne Payneová

K procesu učednictví patří mimo jiné pomáhat druhým rozpoznat jejich překážky a pak je uzdravující modlitbou vyvést z vězení na svobodu, kterou je zralost v Kristu.