Semináře pro spolupracovníky a zájemce o spolupráci

Srdečně Vás zveme na semináře pro spolupracovníky a zájemce o spolupráci

1) Seminář se koná každý rok. Nově formou víkendového pobytu v Bělči. 

2) Je určen pro

a/ spolupracovníky v pastoračně modlitebním týmu při konferencích

b/ zájemce, kteří se chtějí stát spolupracovníky.

 

3) Spolupracovník by měl splňovat tyto předpoklady:

a/ Je členem církve a je zapojen do služby ve svém sboru.

b/ Duchovní předpoklady:

 • Mají osobní vztah s Ježíšem Kristem, nechají se vést Duchem svatým a žijí pod autoritou Božího slova, modlí se v osobním životě i s druhými.
 • Učí se naslouchat Bohu a žít ve vědomí jeho přítomnosti a jsou schopni k tomu vést druhé.
 • Usilují o duchovní dary ke službě druhým.
 • Ve vztahu k druhým lidem mají postoj úcty a přijetí. Jsou důvěryhodní a osobní informace považují za důvěrné a zavazují se k mlčenlivosti.
 • Jsou otevření ve vztahu k Bohu, k lidem, ochotní se stále učit a měnit.
 • Jsou ochotní sloužit a pracovat v týmu.

c/ Znalosti a zkušenosti:

 • Četli knihy Leanne Payneové, Lin Buttonové a znají jejich základní myšlenky a principy.
 • Mají osobní zkušenost s vnitřním uzdravením a navštívili konference o vnitřním uzdravení.

d/ Dovednosti v lidských vztazích:

 • Schopnost naslouchat.
 • Navázat s lidmi spojení a vést rozhovor.
 • Vytvářet bezpečné a pečující prostředí.
 • Rozpoznávat a respektovat vlastní hranice i hranice druhých.
 • Jsou otevření pro zpětnou vazbu.

e/ Praktické předpoklady:

 • Službu vnitřního uzdravení považují za prioritu a podporují ji podle svých možností.
 • Účastní se červnového setkání týmu. Pokud se z vážných důvodů nemohou zúčastnit, omluví se.
 • Netrpí závažnou psychickou nemocí nebo poruchou (např. psychózy jako schizofrenie, maniodepresivní psychóza, těžké neurózy a poruchy osobnosti).