Immanuel, z.s.

Služba vnitřního uzdravení

Otec vystavil recept, Syn připravil lék a Duch svatý ho podává.
Wilfrid Stinissen
Jak nás Otec miluje! Přijal nás za syny a dcery.
1J 3,1
On uzdravuje zlomená srdce a obvazuje jejich rány.
Ž 147,3
Nepotřebujeme opravit, ale navázat spojení.
Larry Crabb
Ve vztahu jsi byl zraněný, ve vztahu můžeš být uzdravený.

Úvodem...

Spolek Immanuel, z.s. slouží k rozvoji křesťanské pastorační péče, v níž dochází Boží přítomností k vnitřnímu uzdravení skrze modlitbu. V modlitbě dáváme prostor naslouchání Bohu a působení jeho lásce v Kristu, která nás uzdravuje a potvrzuje v identitě milovaných Božích dětí.

Vnitřní uzdravení je proces zůstávání v Boží přítomnosti, abychom se stávali lidmi, jakými nás Bůh chce mít.  Konference, semináře a kurzy, které pořádáme, nabízí vyučování o tématech vnitřního uzdravení a možnost pastoračních rozhovorů a modlitby.

Ježíši podali knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno:
"Duch Hospodinův je nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy“
(L 4,17b-18).